Jaaroverzicht 2017 - 2018

30 apr
Meivakantie

1 mei
Examentraining Lyceo

14 mei
CSE1

15 mei
Mentor-oudergesprekken (op uitnodiging)

15 mei
CSE1

15 mei
PMR-5

16 mei
CSE1

17 mei
CSE1

18 mei
CSE1

21 mei
Tweede Pinksterdag

22 mei
CSE1

23 mei
CSE1

24 mei
CSE1

25 mei
CSE1

28 mei
CSE1

28 mei
Diatoetsing 3 havo

28 mei
Workshop cello 3m/4h + SD Muziek

29 mei
Inleveren boeken examenklassen

29 mei
BRA examenfeest

29 mei
CSE1 (reserve)

29 mei
Leerlingenraad/directie-4

15:30

29 mei
Diatoetsing 3 havo

29 mei
Schoolfotograaf niet-examenklassen

30 mei
Rekenexamen 3 mavo (1e sessie)

6e t/m 8e uur

31 mei
OR/directie-4

19:30