Ouderbijdrage
 

Ouderbijdrage

Geachte ouder/verzorger,

De school is een gesubsidieerde instelling. De kosten voor het gewone lesprogramma worden door het Ministerie van OCW vergoed. Als school willen we echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten, diensten en producten. Dit maakt het onder andere mogelijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerlingen meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouders en leerlingen te verbeteren. Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad en de oudergeleding hiervan heeft met deze bijdrage ingestemd. Wij bevelen deze bijdrage van harte bij u aan.

In een brief bent u geïnformeerd hoe u digitaal toestemming kunt geven voor de losse onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Door op de link te klikken, krijgt u een overzicht van alle bijdragen per leerjaar per niveau.

- Overzicht schoolkosten 2024-2025

- Toelichting op vrijwillige ouderbijdrage 2024-2025