Ouderraad
 

Ouderraad

Namens de directie:
De school hecht veel belang aan goed overleg met de ouders. Ook de ouders hebben behoefte aan de mogelijkheid over zaken die de school aangaan, regelmatig met elkaar en met de schoolleiding van gedachten te wisselen. Voor dit doel hebben we een ouderraad.
De ouderraad (OR) is enerzijds een klankbord voor de directie. Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen op onze school worden door de directie bij de OR ter bespreking/becommentariëring ingebracht. Anderzijds is de ouderraad voor de directie ook een informatiebron t.a.v. eventuele zorgen bij ouders over een aantal ontwikkelingen op school. Het betreft dan zaken/ontwikkelingen met een algemeen/structureel karakter en geen kwesties betreffende individuele leerlingen.

De Ouderraad komt ca. vier maal per jaar bijeen voor een vergadering met de directie. Enkele leden van de OR vertegenwoordigen de ouders in de medezeggenschapsraad (MR) en in de voorbereidingsgroep van de themaouderavond en het open huis.

Namens de Ouderraad:
De Ouderraad (OR) is een groep betrokken ouders die graag wil meedenken met de school.
De doelstellingen van de OR zijn o.a.:

  • een goede en 'open' communicatie tussen ouders en school,
  • het meedenken over nieuwe ontwikkelingen binnen de school,
  • een klankbord zijn voor alle ouders van leerlingen van Scala Rietvelden,
  • het verbeteren van de leeromgeving van onze kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een goede samenwerking tussen ouders en school een goede invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hun schoolprestaties. Ouderparticipatie speelt hierbij een grote rol en de OR is een van de manieren om dit te kunnen doen.

U kunt onze OR bereiken via e-mailadres ouderraadrv@penta.nl.
Dit e-mailadres is niet bedoeld voor toesturen van reclame!