Ouderbijdrage

Geachte ouder/verzorger,

De school is een gesubsidieerde instelling. De kosten voor het gewone lesprogramma worden door het Ministerie van OCW vergoed. Als school willen we echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten, diensten en producten. Dit maakt het onder andere mogelijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerlingen meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouders en leerlingen te verbeteren. Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad en de oudergeleding hiervan heeft met deze bijdrage ingestemd. Wij bevelen deze bijdrage van harte bij u aan.

Voor deze vrijwillige ouderbijdrage zal een overeenkomst met u als ouder/verzorger worden gesloten. Deze overeenkomst is wettelijk vereist. Met het ondertekenen van deze overeenkomst stemt u in met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De modelovereenkomst kunt u inzien door op de link onderaan dit document te klikken.

In een brief bent u geïnformeerd hoe u digitaal toestemming kunt geven voor de losse onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage. Tevens is een reductie- en kwijtscheldingsregeling van kracht geworden. Deze regeling kunt u inzien door op de tweede link te klikken onderaan deze bladzijde.

Indien u van mening bent in aanmerking te komen voor de kwijtscheldingsregeling, dan kunt u contact opnemen met de directeur bedrijfsvoering van de school. De reductieregeling, die geldt als u meerdere kinderen op school heeft, wordt automatisch in de ouderbijdrage verwerkt.

Tevens vindt u, door op de eerste link te klikken, een overzicht van alle bijdragen per leerjaar per niveau.

- Overzicht schoolkosten 2020-2021

- Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

- Restitutie bij tussentijds vertrek