Remedial Teaching
 

Remedial teaching is het persoonlijk begeleiden van leerlingen met leerstoornissen en leerproblemen. Een remedial teacher is een leerkracht die speciaal geschoold is om door middel van pedagogisch-didactisch onderzoek, diagnosticeren en planmatig handelen een individueel handelingsplan op te stellen met als doel de leerling om te leren gaan met zijn leermoeilijkheden, het leerproces gericht te begeleiden en te verbeteren. Op onze school wordt in de brugklassen een aantal onderzoeken gedaan naar intelligentie/ aanleg, lees- en spellingproblemen. Soms wordt naar aanleiding van de resultaten van die testen geadviseerd een leerling nader te laten onderzoeken op mogelijke dyslexie. Dit onderzoek vindt op school plaats en wordt gedaan door een schoolpsycholoog. Als een leerling dyslectisch blijkt te zijn, schrijft de schoolpsycholoog een officiële dyslexieverklaring uit. De betreffende ouders en leerlingen worden op school uitgenodigd voor een voorlichting over dyslexie en de begeleiding van dyslectische leerlingen op onze school. Als een leerling een ander leerprobleem heeft, wordt dat met ouders en leerling besproken en worden afspraken gemaakt over aanpak en begeleiding daarbij. Er wordt een individueel handelingsplan gemaakt om de leerling gericht te kunnen begeleiden. Voor onderzoeken en remedial teaching worden kosten in rekening gebracht.