Vragen en antwoorden
 

Vragen en antwoorden over het flexrooster


Waarom een flexrooster?

Met een flexrooster is het mogelijk om leerlingen:

 • eigen keuzes te laten maken,
 • beter op maat te begeleiden,
 • beter te laten concentreren en focussen tijden lessen van 80 minuten,
 • rust en structuur te bieden,
 • het huiswerk (voor een groot deel) op school te laten maken.

Wat houdt het flexrooster voor leerlingen concreet in?

 • Leerlingen volgen in de onderbouw dagelijks 3 lessen van 80 minuten,
 • Tussen iedere les zit een (korte) pauze,
 • Iedere dag zijn er 3 flexuren van 40 minuten; 1 voor en 2 na de lessen,
 • Per week moeten leerlingen een aantal flexuren kiezen, de leerling bepaalt zelf wanneer,
 • In klas 1 en 2 maken leerlingen op maandag t/m donderdag na de laatste les verplicht huiswerk,
 • In een flexuur wordt het huiswerk gemaakt, geleerd, gelezen, geoefend, aan projecten gewerkt, vakondersteuning geboden of een plusprogramma aangeboden.

Wat is het grote verschil met een traditioneel rooster?

In een traditioneel rooster met lessen van 50 minuten volgen leerlingen veel meer lessen. Buiten de lestijd is weinig ruimte om (extra) begeleiding te bieden of onder begeleiding huiswerk te maken. Door de vaak volle lesdagen is het ook niet mogelijk om leerlingen dagelijks keuzemogelijkheden te bieden. Meer lessen betekent ook meer leswisselingen en een vollere tas met boeken.

Als er minder lessen zijn, hoe zorgen jullie er dan voor dat alle lesstof wordt behandeld?

Bij lessen van 50 minuten gaat dagelijks veel tijd verloren met het opstarten en afsluiten van de lessen. Bij lessen van 80 minuten is dit minder en er kan daardoor effectiever gewerkt worden. Er is bij een langere lestijd meer ruimte om te variëren in werkvormen en er kan dieper op de lesstof worden ingegaan. Leerlingen die moeite hebben met de stof kunnen in de flexuren extra begeleiding van de vakdocent krijgen. Daarnaast werken leerlingen vooral in de flexuren aan huiswerkopdrachten.

Er zijn twee soorten flexuren: SWT en VSWT en er is een HWK. Wat is het verschil?

SWT staat voor studiewerktijd. Tijdens een SWT werken leerlingen aan hun huiswerk of aan een opdracht of project. Leerlingen kiezen zelf in welke ruimte zij studeren. De mediatheek of 1.08 zijn lokalen waar alleen en in stilte wordt gewerkt. In andere lokalen kan worden samengewerkt. 

VSWT staat voor vakstudiewerktijd en is vakgerelateerd. Onder begeleiding van een vakdocent wordt gewerkt aan een vak. De vakdocent is beschikbaar voor vragen en kan aan groepjes leerlingen extra (klassikale) uitleg geven.

HWK staat voor huiswerkuur en is dagelijks voor klas 1 en 2 ingeroosterd na het laatste lesuur. Tijdens het HWK wordt onder begeleiding van de mentor of vakdocent het huiswerk gemaakt. Een HWK is verplicht.

Moeten leerlingen VSWT-uren kiezen of mogen zij ook alleen voor SWT-uren kiezen?

Leerlingen die alles op orde hebben en goede resultaten behalen hoeven in principe geen VSWT te volgen. De VSWT-uren worden vooral ingezet voor leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Vaak adviseert de docent of mentor de leerling die moeite heeft met een bepaald vak om (extra) VSWT-uren te volgen.

Waarom moeten leerlingen een minimum aantal flexuren volgen?

Een belangrijk uitgangspunt van het flexrooster is dat leerlingen minder verplichte lessen volgen. Hierdoor ontstaat ruimte om leerlingen een deel van de onderwijstijd zelf te laten invullen. Met vier flexuren voldoen de leerlingen aan de norm die geldt voor de onderwijstijd. In klas 1 en 2 zijn drie flexuren voldoende.

Mogen leerlingen zelf bepalen of ze alle uren in de ochtend of juist in de middag plannen?

Ja, leerlingen die liever vroeg klaar zijn plannen hun flexuren alleen in de ochtend. Ze mogen er ook voor kiezen om meerdere flexuren op een dag te volgen. Of dit hen voordeel oplevert bij het plannen en maken van het huiswerk, is natuurlijk de vraag. Door leerlingen de ruimte te geven om deze keuzes te maken, ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid. Daarnaast worden zij uitgedaagd om (vooraf) goed na te denken welke keuzes het beste bij hen passen en een gunstig effect hebben op hun studieresultaten.

Schrijven leerlingen zich vooraf in voor het volgen van flexuren?

Ja, de leerlingen schrijven zich voor het weekend in. Inschrijven gebeurt via SOM. Per dag kan worden gekozen uit drie flexuren: een voor het eerste lesuur en twee na het laatste lesuur. Leerlingen mogen zelf hun week indelen. Voor leerlingen van klas 1 en 2 zijn er per dag twee flexuren waaruit ze kunnen kiezen.

Hoeveel leerlingen kunnen zich inschrijven bij per VSWT-uur?

Maximaal 20 leerlingen per VSWT-uur. In SOM zien leerlingen welke vakken flexuren per dag worden aangeboden. Zit een docent of vak vol, dan kiezen zij dit vak een andere dag. Bij sommige vakken wordt aangegeven of het bestemd is voor onder- of bovenbouwleerlingen.

Wat is het doel van een VSWT-uur?

Het doel is om leerlingen onder begeleiding van een vakdocent (dit hoeft dus niet je eigen docenten te zijn) aan de lesstof te laten werken van een bepaald vak. Deze begeleiding kan op verschillende manieren, maar is altijd gericht op een groep van maximaal 20 leerlingen. Een heel VSWT-uur 1-op-1 begeleiding is dus niet mogelijk. Een docent kan wel aan een kleine groep leerlingen uitleg geven. Ook kunnen leerlingen terecht voor individuele vragen.

Mag je bij een VSWT-uur ook aan andere vakken werken?

In principe niet. De docent registreert je aanwezigheid in SOM en stimuleert de leerlingen om met een plan te komen om met het vak aan de slag te gaan. Er wordt niet afgevinkt of de leerlingen hun doelen aan het einde van het uur hebben behaald, maar de docent weet of er voldoende gewerkt is. Als een leerling het gehele uur niets doet, dan kan de docent besluiten om het flexuur niet toe te kennen.

Is een VSWT-uur alleen bestemd voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak?

In principe wel. Maar voor leerlingen die bijvoorbeeld naar een hoger niveau willen overstappen, is een VSWT-uur uitstekend geschikt.

Mag een docent ook leerlingen verplichten om naar een bepaald VSTW-uur te komen.

Jazeker. Docenten kunnen leerlingen adviseren of oproepen om bijvoorbeeld extra uitleg te geven of om te zorgen dat zij achterstanden wegwerken.

Wat gebeurt er als een leerling te weinig flexuren maakt?

De mentor controleert wekelijks het aantal flexuren en bespreekt met jou wanneer gemiste flexuren worden ingehaald. Je ouders worden hierover geïnformeerd. Gemiste flexuren moeten zo snel mogelijk worden ingehaald. Aan het einde van een periode wordt van de leerling verwacht dat er geen flexuren openstaan. Is dit het geval, dan wordt o.a. in de toetsweek een vierkant rooster ingepland.

Ik heb verplichte flexuren (in 4 of 5 havo), tellen deze mee?

Jazeker! Deze uren worden automatisch in mindering gebracht. Heb je wekelijks een verplicht flexuur (bijvoorbeeld voor scheikunde, geschiedenis of kunst), dan hoef je er nog maar drie zelf in te plannen.

Als ik na periode 1 voor al mijn vakken gemiddeld een 7 of hoger sta, hoef ik dan minder flexuren te maken?

Ja, na iedere periode kijkt de mentor naar je resultaten en beslist of je minder flexuren hoeft te volgen.

Zitten mavo- en havoleerlingen tijdens de flexuren bij elkaar?

Ja, bij SWT-uren zit alles door elkaar, verschillende niveaus, vakken en leeftijden. Bij VSWT-uren proberen we onderscheid te maken tussen onder- en bovenbouw en werk je allemaal aan hetzelfde vak.

Hoe wordt in klas 1 en 2 gewerkt aan het huiswerk en is het nog nodig om thuis huiswerk te maken?

Het doel van het verplichte huiswerkuur is om leerlingen te ondersteunen bij het plannen en organiseren. Het verschilt per leerling of het huiswerk binnen deze tijd kan worden afgemaakt. Het kan voorkomen dat leerlingen thuis extra moeten oefenen voor een proefwerk. Naast het dagelijkse huiswerkuur, werken leerlingen ook in de drie flexuren aan hun huiswerk. Grote kans dat veel huiswerk bij thuiskomst helemaal af is!

Wat gebeurt er bij lesuitval?

Leerlingen worden bij lesuitval opgevangen door een andere docent.
Leerlingen in de bovenbouw krijgen geen vervangende docent. Zij kunnen zichzelf, als ze zien dat een docent uitvalt, tot een uur van te voren inschrijven voor een flexuur (of uren) in één van de twee studieruimtes (mediatheek of 1.08).
Docenten werken met studiewijzers en vervangend materiaal op de elo. Er ligt dus altijd werk klaar voor de leerlingen.

Terug naar flexrooster